Trochę ostatnio się bawiłem z monitorowaniem zmian dokonywanych przez użytkowników. Głównym wyzwaniem było przedstawienie logów dla innych administratorów w sposób zrozumiały i czytelny i w języku polskim.

Paczka laravel-activitylog

Instalacja laravel-activitylog jest prosta. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcją na stronie repozytorium, czyli.
composer require spatie/laravel-activitylog
Następnie
php artisan vendor:publish --provider="Spatie\Activitylog\ActivitylogServiceProvider" --tag="migrations"

I tutaj jeśli z jakiś względów wasza baza danych nie obsługuję typu danych JSON, należy przejść do pliku z migracją czyli, create_activity_log_table i zamienić

$table->json('properties')->nullable();

na

$table->text('properties')->nullable();

Następnie migracja
php artisan migrate
W modelach, które chcemy monitorować pod względem zmian dodajemy

protected static $logAttributes = [TU NASZE ATRYBUTY,KTÓRE CHCEMY ZAPISYWAĆ]

Możemy oczywiście zrobić, w szybszy i mniej bezpieczny sposób, wrzucając wszystko jak leci:

protected static $logAttributes = [*]

oraz nazwę loga i $logOnlyDirty = true, czyli zapisujemy, tylko te atrybuty, które zostały rzeczywiście zmienione.

protected static $logName = 'Przyjazna nazwa loga np. specyfikacja klienta';
protected static $logOnlyDirty = true;

Do kolejnych modeli, które chcemy monitorować, wykonujemy tą samą operację.

Wyświetlamy poprzez wywołanie

Activity::all()

i tutaj, zaczyna się to, co należało naprawić, czyli formatowanie logów, które będą zrozumiałe dla innych administratorów.
Do formatowania stworzymy nowy model php artisan make:model Activity

Model Activity.php

Do formatowania najlepiej było użyć mutatorów.

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Activity extends Model
{
  protected $table = 'activity_log';

  /**
   * Użyto mutatora dla Properties, aby edytowane lub nowo utworzone atrybuty, które są przechowywane jako JSON,
   * byłby przedstawione w sposób:
   * Zmianiono atrybut x z *stara wartość* na *nową wartość*
   * @param $value
   * @return string
   */
  public function getPropertiesAttribute($value)
  {
    $array = json_decode($value, true);
    if(isset($array["old"])) {
      $allKeys = array_keys($array["old"]);
      for($i = 0; $i<sizeof($array["old"]);$i++) {
        $result[] = [
          'key'=>$allKeys[$i],
          'old'=> array_values($array["old"])[$i],
          'new'=> array_values($array["attributes"])[$i]
        ];
      }
      return $result;
    } else if(isset($array["attributes"])) {
      $allKeys = array_keys($array["attributes"]);
      for($i = 0; $i<sizeof($array["attributes"]);$i++) {
        $result[] = [
          'key'=>$allKeys[$i],
          'new'=> array_values($array["attributes"])[$i]
        ];
      }
      return $result;
    }
    return null;
  }

  /**
   * Użyto mutatora, aby przetłumaczyć nazwę operacji, której dokonał użytkownik.
   * @param $eventName
   * @return string
   */
  public function getDescriptionAttribute($eventName) {
    if ($eventName == 'created') {
      return 'Uwtorzył(a) rekord w bazie';
    }else if ($eventName == 'updated') {
      return 'Zaktualizował(a) rekord w bazie';
    }else if ($eventName == 'deleted') {
      return 'Usunął/eła rekord w bazie';
    }
    return '';
  }

  /**
   * Relacja, z użytkownikiem, który dokonał zmian
   * @return \Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsTo
   */
  public function causer() {
    return $this->belongsTo('App\User');
  }
}

I właściwie gotowe. Wystarczy, że wywołamy w view {{$activit->description}} czy {!!$activit->properties!!}
Przykład

<ul>
  @if($activity)
    @foreach($activity as $singleActivity)
       <li class="left clearfix">
         <span class="img pull-left">
           <img src="https://via.placeholder.com/50?text={{$singleActivity->causer->name[0]}}">
         </span>
         <div class="body clearfix">
           <div class="header">
             <strong>{{$singleActivity->causer->name }}:</strong>
             {{$singleActivity->description}}

             <small class="pull-right">
               <i class="fa fa-clock-o fa-fw"></i>
               {{$singleActivity->created_at->diffForHumans()}}
             </small>
           </div>
           @if($singleActivity->properties)
             <p>Atrybuty:
               @foreach($singleActivity->properties as $properties)
                 <b>{{$properties['key']}}</b>: {{$properties['new']}}
                 @if(isset($properties['old']))
                   z {{$properties['old']}}
                 @endif
                 <br>
               @endforeach
             </p>
           @endif
         </div>
       </li>
    @endforeach
  @endif
</ul>

Więcej informacji na ten temat w dokumentacji.